Δέσμευση (Committment)

 

Δεσμευόμαστε απέναντι στους ασθενείς μας, ότι κάθε μας δράση και ενέργεια θα έχει ένα και μόνο στόχο: τη βελτίωση και αποκατάσταση, στο μέτρο του δυνατού, της όρασής τους.